Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.2.01
MAXI FLEA
.2
7.0W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.2.01
MAXI FLEA
.2
7.0W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.2.01
MAXI FLEA
.2
7.0W
.01
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.2.01
MAXI FLEA
.2
7.0W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.2.01
MAXI FLEA
.2
7.0W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.2.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.2.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.2.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.2.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.2.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.2.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.2.01
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.2.01
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.2.01
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.01
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.3.01
MAXI FLEA
.3
7.0W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.3.01
MAXI FLEA
.3
7.0W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.3.01
MAXI FLEA
.3
7.0W
.01
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.3.01
MAXI FLEA
.3
7.0W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.3.01
MAXI FLEA
.3
7.0W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.3.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.3.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.3.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.3.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.3.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.3.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.3.01
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.3.01
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.3.01
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.01
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 5.3.01
MAXI FLEA high-performance
.3
6.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 6.3.01
MAXI FLEA high-performance
.3
6.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.4.01
MAXI FLEA
.4
7.0W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.4.01
MAXI FLEA
.4
7.0W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.4.01
MAXI FLEA
.4
7.0W
.01
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.4.01
MAXI FLEA
.4
7.0W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.4.01
MAXI FLEA
.4
7.0W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.4.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.4.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.4.01
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.4.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.4.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.4.01
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.4.01
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.01
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.4.01
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.4.01
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.01
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 5.4.01
MAXI FLEA high-performance
.4
6.0 W
.01
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 6.4.01
MAXI FLEA high-performance
.4
6.0 W
.01
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.2.02
MAXI FLEA
.2
7.0W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.2.02
MAXI FLEA
.2
7.0W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.2.02
MAXI FLEA
.2
7.0W
.02
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.2.02
MAXI FLEA
.2
7.0W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.2.02
MAXI FLEA
.2
7.0W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.2.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.2.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.2.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.2.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.2.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.2.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.2.02
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.2.02
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.2.02
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.02
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.3.02
MAXI FLEA
.3
7.0W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.3.02
MAXI FLEA
.3
7.0W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.3.02
MAXI FLEA
.3
7.0W
.02
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.3.02
MAXI FLEA
.3
7.0W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.3.02
MAXI FLEA
.3
7.0W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.3.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.3.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.3.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.3.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.3.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.3.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.3.02
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.3.02
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.3.02
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.02
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 5.3.02
MAXI FLEA high-performance
.3
6.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 6.3.02
MAXI FLEA high-performance
.3
6.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.4.02
MAXI FLEA
.4
7.0W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.4.02
MAXI FLEA
.4
7.0W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.4.02
MAXI FLEA
.4
7.0W
.02
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.4.02
MAXI FLEA
.4
7.0W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.4.02
MAXI FLEA
.4
7.0W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.4.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.4.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.4.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.4.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.4.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.4.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.4.02
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.02
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.4.02
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.4.02
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.02
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 5.4.02
MAXI FLEA high-performance
.4
6.0 W
.02
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 6.4.02
MAXI FLEA high-performance
.4
6.0 W
.02
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 5.5.02
MAXI FLEA
.5
4.0W
.02
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 6.5.02
MAXI FLEA
.5
4.0W
.02
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 9.5.02
MAXI FLEA
.5
4.0W
.02
9
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 5.5.02
MAXI FLEA
.5
4.0W
.02
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 6.5.02
MAXI FLEA
.5
4.0W
.02
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 2.5.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.5
4.0 W
.02
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 5.5.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.5
4.0 W
.02
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 6.5.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.5
4.0 W
.02
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 2.5.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.5
4.0 W
.02
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 5.5.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.5
4.0 W
.02
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 6.5.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.5
4.0 W
.02
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40144 2.5.02
MAXI FLEA high-performance
.5
4.0 W
.02
2

Code
Product
LED
W Led
Ottica
40144 5.5.02
MAXI FLEA high-performance
.5
4.0 W
.02
5

Code
Product
LED
W Led
Ottica
40144 8.5.02
MAXI FLEA high-performance
.5
4.0 W
.02
8

Code
Product
LED
W Led
Ottica
50124 5.5.02
MAXI FLEA high-performance
.5
4.0 W
.02
5

Code
Product
LED
W Led
Ottica
50124 6.5.02
MAXI FLEA high-performance
.5
4.0 W
.02
6

Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 5.7.02
MAXI FLEA
.7
4.0W
.02
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 6.7.02
MAXI FLEA
.7
4.0W
.02
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 9.7.02
MAXI FLEA
.7
4.0W
.02
9
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 5.7.02
MAXI FLEA
.7
4.0W
.02
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 6.7.02
MAXI FLEA
.7
4.0W
.02
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 2.7.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.7
4.0 W
.02
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 5.7.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.7
4.0 W
.02
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 6.7.02
MAXI FLEA round high-perfomance
.7
4.0 W
.02
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 2.7.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.7
4.0 W
.02
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 5.7.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.7
4.0 W
.02
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 6.7.02
MAXI FLEA square high-perfomance
.7
4.0 W
.02
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40144 2.7.02
MAXI FLEA high-performance
.7
4.0 W
.02
2

Code
Product
LED
W Led
Ottica
40144 5.7.02
MAXI FLEA high-performance
.7
4.0 W
.02
5

Code
Product
LED
W Led
Ottica
40144 8.7.02
MAXI FLEA high-performance
.7
4.0 W
.02
8

Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.2.04
MAXI FLEA
.2
7.0W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.2.04
MAXI FLEA
.2
7.0W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.2.04
MAXI FLEA
.2
7.0W
.04
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.2.04
MAXI FLEA
.2
7.0W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.2.04
MAXI FLEA
.2
7.0W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.2.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.2.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.2.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.2.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.2.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.2.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.2.04
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.2.04
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.2.04
MAXI FLEA high-performance
.2
7.0 W
.04
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.3.04
MAXI FLEA
.3
7.0W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.3.04
MAXI FLEA
.3
7.0W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.3.04
MAXI FLEA
.3
7.0W
.04
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.3.04
MAXI FLEA
.3
7.0W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.3.04
MAXI FLEA
.3
7.0W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.3.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.3.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.3.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.3.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.3.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.3.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.3.04
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.3.04
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.3.04
MAXI FLEA high-performance
.3
7.0 W
.04
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 5.3.04
MAXI FLEA high-performance
.3
6.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 6.3.04
MAXI FLEA high-performance
.3
6.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.4.04
MAXI FLEA
.4
7.0W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.4.04
MAXI FLEA
.4
7.0W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.4.04
MAXI FLEA
.4
7.0W
.04
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.4.04
MAXI FLEA
.4
7.0W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.4.04
MAXI FLEA
.4
7.0W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.4.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.4.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.4.04
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.4.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.4.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.4.04
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 2.4.04
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.04
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 5.4.04
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
40143 8.4.04
MAXI FLEA high-performance
.4
7.0 W
.04
8
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 5.4.04
MAXI FLEA high-performance
.4
6.0 W
.04
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
50123 6.4.04
MAXI FLEA high-performance
.4
6.0 W
.04
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.2.05
MAXI FLEA
.2
7.0W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.2.05
MAXI FLEA
.2
7.0W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.2.05
MAXI FLEA
.2
7.0W
.05
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.2.05
MAXI FLEA
.2
7.0W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.2.05
MAXI FLEA
.2
7.0W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.2.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.05
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.2.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.2.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.2
7.0 W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.2.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.05
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.2.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.2.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.2
7.0 W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.3.05
MAXI FLEA
.3
7.0W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.3.05
MAXI FLEA
.3
7.0W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.3.05
MAXI FLEA
.3
7.0W
.05
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.3.05
MAXI FLEA
.3
7.0W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.3.05
MAXI FLEA
.3
7.0W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.3.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.05
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.3.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.3.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.3
7.0 W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.3.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.05
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.3.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.3.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.3
7.0 W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 5.4.05
MAXI FLEA
.4
7.0W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 6.4.05
MAXI FLEA
.4
7.0W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10151 9.4.05
MAXI FLEA
.4
7.0W
.05
9
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 5.4.05
MAXI FLEA
.4
7.0W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10152 6.4.05
MAXI FLEA
.4
7.0W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 2.4.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.05
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 5.4.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20151 6.4.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.4
7.0 W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 2.4.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.05
2
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 5.4.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.05
5
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20152 6.4.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.4
7.0 W
.05
6
455 lm (.3)469 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 5.5.05
MAXI FLEA
.5
4.0W
.05
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 6.5.05
MAXI FLEA
.5
4.0W
.05
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 9.5.05
MAXI FLEA
.5
4.0W
.05
9
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 5.5.05
MAXI FLEA
.5
4.0W
.05
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 6.5.05
MAXI FLEA
.5
4.0W
.05
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 2.5.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.5
4.0 W
.05
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 5.5.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.5
4.0 W
.05
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 6.5.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.5
4.0 W
.05
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 2.5.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.5
4.0 W
.05
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 5.5.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.5
4.0 W
.05
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 6.5.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.5
4.0 W
.05
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 5.7.05
MAXI FLEA
.7
4.0W
.05
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 6.7.05
MAXI FLEA
.7
4.0W
.05
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10153 9.7.05
MAXI FLEA
.7
4.0W
.05
9
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 5.7.05
MAXI FLEA
.7
4.0W
.05
5
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10154 6.7.05
MAXI FLEA
.7
4.0W
.05
6
-
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 2.7.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.7
4.0 W
.05
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 5.7.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.7
4.0 W
.05
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20153 6.7.05
MAXI FLEA round high-perfomance
.7
4.0 W
.05
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 2.7.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.7
4.0 W
.05
2
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 5.7.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.7
4.0 W
.05
5
Code
Product
LED
W Led
Ottica
20154 6.7.05
MAXI FLEA square high-perfomance
.7
4.0 W
.05
6
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 0.2.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (1x180°)
0
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 5.2.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (1x180°)
5
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 6.2.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (1x180°)
6
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 0.3.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (1x180°)
0
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 5.3.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (1x180°)
5
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 6.3.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (1x180°)
6
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 0.4.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (1x180°)
0
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 5.4.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (1x180°)
5
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10176 6.4.05 (1x180°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (1x180°)
6
118 lm (.3) 122 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 0.2.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (2x120°)
0
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 5.2.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (2x120°)
5
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 6.2.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (2x120°)
6
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 0.3.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (2x120°)
0
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 5.3.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (2x120°)
5
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 6.3.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (2x120°)
6
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 0.4.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (2x120°)
0
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 5.4.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (2x120°)
5
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10177 6.4.05 (2x120°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (2x120°)
6
159 lm (.3) 164 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 0.2.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (4x90°)
0
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 5.2.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (4x90°)
5
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 6.2.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.2
6.5W
.05 (4x90°)
6
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 0.3.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (4x90°)
0
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 5.3.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (4x90°)
5
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 6.3.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.3
6.5W
.05 (4x90°)
6
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 0.4.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (4x90°)
0
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 5.4.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (4x90°)
5
189 lm (.3) 195 lm (.4)
Code
Product
LED
W Led
Ottica
10178 6.4.05 (4x90°)
MAXI FLEA C.
.4
6.5W
.05 (4x90°)
6
189 lm (.3) 195 lm (.4)